Welcome

I am a visiting professor at the Departament de Traducció i Ciènces del Llenguatge and member of the GLiF at the Universitat Pompeu Fabra, where I teach linguistics and English.

I am interested in pragmatics and semantics (both theoretical and experimental). In particular, my research is focused on the following topics: information and discourse structure, non-truth conditional meaning and  anaphora production and interpretation. I’m currently involved in two research projects: MEAT and CORE-IS.

I received my Ph.D. from the University of Pennsylvania in 2009 with a thesis on the pragmatics of pronouns in Catalan. In 2010, I was a postdoctoral researcher at the Centre de Lingüística Teòrica of the UAB. During 2015 and 2016, I did two short stays as a vistiting scholar at the University of California San Diego. 

 

Sóc professora visitant en el Departament de Traducció i Ciènces del Llenguatge i membre del GLiF a la Universitat Pompeu Fabra, on imparteixo classes de lingüística i d’anglès.

M’interessa la pragmàtica i la semàntica (tant teòrica  com experimental). En concret, he centrat la meva recerca en els següents temes: l’estructura informativa i discursiva, l’anàlisi del significat que no està basat en condicions de veritat i la interpretació i producció de formes anafòriques. Actualment col·laboro en dos projectes de recerca: MEAT i CORE-IS.

Sóc doctora per la Universitat de Pennsylvania amb un tesi sobre la pragmàtica dels pronoms en català (2009). Durant el 2010, vaig ser investigadora postdoctoral al Centre de Lingüística Tèorica de la UAB. Durant el 2015 i 2016, vaig fer dues estades curtes de recerca a la Universitat de Califòrnia San Diego.

Contact

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Universitat Pompeu Fabra

firstname.lastname@upf.edu

Advertisements

Comments off