Welcome

I am a visiting professor at the Departament de Traducció i Ciènces del Llenguatge and member of the GLiF at the Universitat Pompeu Fabra, where I teach linguistics and English. Until December 2016, I will be a visiting scholar at University of California San Diego.

I am interested in pragmatics and semantics. In particular, my research is focused on the following topics: information and discourse structure, non-truth conditional meaning and  anaphora choice and resolution.

 

 

Sóc professora visitant en el Departament de Traducció i Ciènces del Llenguatge i membre del GLiF a la Universitat Pompeu Fabra, on imparteixo classes de lingüística i d’anglès. Fins el desembre de 2016, seré investigadora visitant a la Universitat de Califòrnia San Diego.

M’interessa la pragmàtica i la semàntica. En concret, he centrat la meva recerca en els següents temes: l’estructura informativa i discursiva, l’anàlisi del significat que no està basat en condicions de veritat i la interpretació i tria de formes anafòriques.

Contact

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Universitat Pompeu Fabra

firstname.lastname@upf.edu

Comments off